Om CHESS

Vad är CHESS?
Centre for Health Equity Studies (CHESS) grundades år 2000 som ett samarbete mellan Stockholms universitet och Karolinska Institutet. CHESS huvudsakliga forskningsområde rör ojämlikhet i hälsa, d.v.s. systematiska skillnader i hälsa och överlevnad mellan individer och mellan socialt definierade grupper. Ojämlikhet i hälsa är ett fenomen som inbegriper processer av många olika slag, både i samhället och i kroppen, och kompetenser från såväl socialvetenskapliga som beteendevetenskapliga och medicinska discipliner behövs därmed om man vill ta ett mer samlat grepp på detta fenomen. Därför har CHESS en tydlig tvärvetenskaplig prägel, där sociologer, psykologer och folkhälsovetare samlas för att arbeta tillsammans kring dessa frågor. Just på grund av den komplexitet som ryms i frågan om hur ojämlikhet i hälsa uppkommer och återskapas i generation efter generation finns det sannerligen ett både vetenskapligt och samhälleligt behov av att kraftsamla kring just detta forskningsområde. Detta har också uppmärksammats på central nivå på Stockholms universitet, där CHESS forskningsområde ingår i ett av Stockholms universitets ledande forskningsområden: ”Ekonomisk, social och hälsomässig ojämlikhet”.

Forskning
Det forskningsparadigm som växt fram vid CHESS bygger på två dimensioner som är centrala för att förstå hur ojämlikhet i hälsa uppkommer och vidmakthålls. Den ena är betydelsen av såväl mer avlägsna sociala strukturer som mer individnära förhållanden och relationer för hur enskilda individer fungerar och mår (Struktur-individ-biologi). Den andra är hur alla dessa faktorer spelar sin roll över hela livsförloppet, från vaggan till graven, för generationer vars liv följer och överlappar varandras genom historisk tid (Barndom-vuxenliv-ålderdom).

Läs mer [Engelska]

Utbildning
Sedan höstterminen 2008 ges ett masterprogram på CHESS. ”Population Health: Societal and Individual perspectives” (120 hp) tar upp orsakerna till ojämlikhet i hälsa med fokus på betydelsen av välfärd, sociala och ekonomiska förhållanden över livscykeln såväl som beteenden och egenskaper på hos individen. Hälsan, och dess sociala fördelning, studeras utifrån en tvärvetenskaplig kombination av sociologiska, psykologiska och folkhälsovetenskapliga perspektiv. 

Läs mer [Engelska]

Från och med 2008 finns en forskarskola knuten till FAS-centrat ”Human society as a life-long determinant of health” vid CHESS. Skolan omfattar samtliga doktorander som, via sina handledare eller bihandledare, är knutna till CHESS. Forskarskolan syftar till att ge berörda doktorander såväl mångdisciplinär bredd som specifikt djup kring centrala frågeställningar inom området ”samhälle, individ och hälsa” genom att tillhandahålla och ge information om forskarutbildningskurser, workshops och olika typer av seminarier.

Läs mer [Engelska]

Kontaktuppgifter

 

Föreståndare

Mikael Rostila

+46 (0)8-16 44 16
mikael.rostila@chess.su.se

Ställföreträdande föreståndare

Jenny Eklund

+46 (0)8 674 79 70
jenny.eklund@chess.su.se

Administrativ personal Joachim Bjurfors (administrativ chef)
+46(0)8 674 73 99
joachim.bjurfors@chess.su.se
 

Gunnela Mogensen (ekonomiansvarig)

+46 (0)8 674 79 67
gunnela.mogensen@chess.su.se

 

Reidar Österman (databasadministratör)

+46 (0)8 674 79 68
rron@chess.su.se

 

Cathrin Wiksell (personaladministratör)

+46 (0)8 674 75 73
cathrin.wiksell@chess.su.se

Studierektor

Ylva B Almquist

+46 (0)8 674 79 69
yba@chess.su.se