In Swedish:

CHESS har nyligen initierat ett forskningsprojekt kring barn till flyktingföräldrar med post-traumatisk stress. Som ett första led i projektet har CHESS, på uppdrag av Socialstyrelsen, genomfört en litteraturstudie om barn till flyktingföräldrar med post-traumatisk stress. Inledningsvis ger rapporten en teoretisk översikt kring barn till föräldrar med post-traumatisk stress. Därefter görs en systematisk granskning av den empiriska litteraturen om betydelsen av post-traumatisk stress hos flyktingföräldrar i exil för deras barns hälsa och välbefinnande.

 

In English:

CHESS has recently initiated a research project concerning children of refugee parents with post-traumatic stress. As a first step in the project, CHESS, on behalf of the National Board of Health and Welfare, has conducted a literature review on children of refugee parents with post-traumatic stress. The report first provides a theoretical overview of children with parents with post-traumatic stress. Thereafter, a systematic review of empirical literature is conducted around the meaning of post-traumatic stress among refugee parents in exile for the health and well-being of their children.

 

The report is available here:   Barn som anhöriga till flyktingföräldrar med post-traumatisk stress – en systematisk litteraturstudi (463 Kb) .