Information in English here.

I forskningsprojektet Elvis har vi sedan 2011 studerat välbefinnandet hos barn i växelvis boende. Resultaten av studier i projektet samt andra svenska studier har nu sammanfattats i en forskningsöversikt.

Rapporten:  Barn i växelvis boende – en forskningsöversikt (Dec 2015) (1238 Kb)

Sammanfattning av rapporten

Denna rapport har skrivits av forskare i Elvis-projektet på CHESS vid Stockholms Universitet/Karolinska institutet på uppdrag av Socialstyrelsen. Den ger en sammanfattning av den forskningsbaserade kunskapen om hälsa och välbefinnande hos barn i växelvis boende. I rapporten presenteras tio svenska tvärsnittsstudier av skolbarn från 10 års ålder i stora nationellt eller regionalt representativa surveyundersökningar samt en studie med biologiska data.

I en majoritet av studierna rapporteras barn i växelvis boende ha mindre psykisk ohälsa och bättre välbefinnande än jämnåriga som bor med bara en förälder. Detta mönster är likartat hos pojkar och flickor. Tvärsnittsdesignen i samtliga studier gör dock att man bör vara försiktig med alltför definitiva slutsatser, eftersom denna design inte gör det möjligt att fullt ut ta hänsyn till skillnader i bakomliggande faktorer som t ex föräldrars hälsa, sociala situation och kommunikation sinsemellan. Barn i växelvis boende har genomsnittligt bättre materiella resurser än barn som bor med bara en förälder. Även med god kontroll för socioekonomiska skillnader mellan olika slags familjer visar dock merparten av studierna att skolbarn och tonåringar i växelvis boende mår bättre än de som bor enbart med en förälder, varför det är rimligt att spekulera i andra fördelar med växelvis boende. En möjlig förklaring skulle kunna vara att barn i växelvis boende har tillgång till, och stöd från, båda sina föräldrar.

En rad kunskapsluckor identifieras i rapporten. Studier av god metodologisk kvalitet som fokuserar på de yngsta barnen, framför allt 0-3 år, saknas i hög grad. Longitudinella studier som har förutsättningar att mäta förändringar i psykisk hälsa och välbefinnande före och efter att föräldrar separerar är också mycket angelägna, liksom studier med ett individperspektiv som kan ge vägledning för beslut om boendeform för särskilt sårbara barn när föräldrar separerar. Det är ändå värt att notera är att inte finns någon studie som tyder på att barns hälsa skulle vara sämre i växelvis boende än i boende med enbart en förälder från 4 års ålder, men avsaknaden av kunskap om barn 0-3 år gör att några slutsatser inte bör dras om denna åldersgrupp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om du har några frågor om Elvis-projektet så kan du alltid kontakta oss genom att skicka ett e-mail till malin.bergstrom@ki.se eller emma.fransson@ki.se.

Växelvis boende i Sverige

Varje år upplever ungefär 50,000 svenska barn att deras föräldrar separerar. De flesta föräldrar fortsätter att ha gemensam vårdnad efter separationen. Tidigare var det vanligast att barn bodde enbart med sin mamma men under de senaste tjugo åren har andelen barn som bor växelvis, dvs omväxlande och ungefär lika mycket hos sina föräldrar, ökat betydligt. Idag bor mellan vart tredje och fjärde barn med separerade föräldrar så och de flesta barn bor åtminstone ibland med båda sina föräldrar. Växelvis boende är vanligast bland barn mellan ungefär 6 och 9 år. Uppskattningsvis har idag cirka 10 % av alla barn i Sverige växelvis boende. Det är en av de största förändringarna i svenska barns vardag på senare tid.

 
  Källa Statistiska Centralbyrån
 

Växelvis boende i andra länder

Även i andra länder i västvärlden har växelvis boende blivit vanligare. I Norge, Australien och Storbritannien bor ungefär vart tionde barn med separerade föräldrar så och i Danmark, Holland och i vissa delar av USA vart femte.

Facebook

Bli kompis med Elvis på Facebook: Elvis Projektet

Publikationer från Elvis

Annan forskning om växelvis boende

  • Bjarnason, T., Bendtsen, P., Arnarsson, A. M., Borup, I., Iannotti, R. J., Lofstedt, P., et al. (2012). Life Satisfaction Among Children in Different Family Structures: A Comparative Study of 36 Western Societies. Children & Society, 26(1), 51-62.
  • Nielsen, L. (2013). Shared Residential Custody: Review of the Research (Part I of II). American Journal of Family Law, 27, 61-71.
  • Nielsen, L. (2013). Shared Residential Custody: Review of the Research (Part II of II). American Journal of Family Law, 27, 123-137.

En svensk rapport

  • SOU (2011). 2011:51 Fortsatt föräldrar - om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull. [Continuous parenthood: about responsibilities, economy and cooperation for the sake of the child], Statens offentliga utredningar. Stockholm: Fritze. (länk: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/170332)

Artiklar som rör växelvis boende för småbarn

  • Lamb, M. E., & Kelly, J. B. (2010). Improving the Quality of Parent-Child Contact in Separating Families with Infants and Young Children: Empirical research Foundations. In R. M. Galatzer-Levy, L. Kraus & J. Galatzer-Levy (Eds.), The Scientific Basis of Child Custody Decisions (2nd ed., Vol. 49, pp. 2p).
  • (länk:  http://jkseminars.com/pdf/ImprovingQualityArt.pdf)
  • Pruett, K. M., Ebling, R., & Insabella, G. (2004). Critical Aspects of Parenting Plans for Young Children: Interjecting Data Into the Debate About Overnights. Family Court Review, 42(1), 39-59.
  • Tornello, S. L., Emery, R., Rowen, J., Potter, D., Ocker, B., & Xu, Y. S. (2013). Overnight Custody Arrangements, Attachment, and Adjustment Among Very Young Children. Journal of Marriage and Family, 75(4), 871-885.

Ladda ner

Artiklar

Vi som arbetar i Elvis  

Gruppbild Elvis
Fr. vänster:

Emma Fransson, leg. psykolog och med dr
Anders Hjern, leg läkare och professor
Malin Bergström, leg. psykolog och med dr

Det är många som kontaktar oss rörande enskilda barns boende och vårdnad. Tyvärr har vi ingen möjlighet att vara behjälpliga eller ens besvara sådana frågor. Däremot hoppas vi att våra studier och den forskning vi länkar till här kan vara till hjälp.

Länkar

Vissa föräldrar som separerat har en svår situation innan frågor kring vårdnad och boende löst sig. Under "Related links" hittar du länkar till institutioner och föreningar där man kan få hjälp och stöd av professionella eller av andra i samma situation.

Elvis i internationell media

Elvis i media