Syftet med de två övergripande projekten är att undersöka om olika egenskaper hos skolorna hänger samman med elevers skolprestationer, normbrytande beteenden och psykiska hälsa. Dessa egenskaper innefattar bland annat ledarskap, klimat och kultur, samarbete och samsyn, samt stress och hälsa, så som de reflekteras i lärarnas genomsnittliga svar för varje skola. Skolmåtten kommer att kopplas samman med elevdata från Stockholmsenkäten – en undersökning som genomförs vartannat år bland alla nioendeklass- och gymnasieelever i Stockholms kommun. Dessutom används data från lärarenkäten självständigt utan koppling till elevenkäten bl.a. för att uppskatta förekomsten av stress, sömnproblem och självskattade hälsoproblem bland lärarna, samt hur deras arbetssituation hänger samman med dessa utfall.

Här och här kan du läsa mer om respektive projekt. 
Projekten finansieras av Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Vinnova. 

Lärarenkäten

En första omgång av lärarenkäten genomfördes under våren 2014 och inkluderade alla högstadielärare i Stockholms kommun. I enkäten deltog 1 287 lärare, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 55 procent. Under hösten 2014 blev även lärarenkäten uppmärksammad i Lärarnas Tidning. Läs mer här
Den andra omgången av lärarenkäten genomfördes under våren 2016. Datainsamlingen utökades även till att inkludera gymnasielärare. Totalt deltog 1 247 högstadielärare (54 procents svarsfrekvens) och 1 378 gymnasielärare (60 procent svarsfrekvens) i enkätinsamlingen. 

På bilden nedan visas några av resultaten från enkätinsamlingen 2014. Bilden är en s.k. vetenskaplig poster baserad på följande artikel: Kjellström, J., Almquist Y, B., Modin, B. (2016). Lärares arbetsvillkor och hälsa efter 1990-talets skolreformer. Arbetsmarknad och Arbetsliv, 22(1).

 

För att se bilden i högre upplösning, klicka här:  Ladda ner pdf (525 Kb)


För tillfället arbetar vi med att studera hur lärarskattade mått på "framgångsrika skolor" (s.k. "effective schools" i litteraturen) kan knytas till elevernas skolprestation och psykiska hälsa. Våra resultat indikerar att elever som går i framgångsrika skolor både presterar bättre i skolan och är nedstämda i lägre utsträckning, oavsett vilken social bakgrund de själva har. På bilden nedan kan du se någon utav dessa resultat. 

 

För att se bilden i högre upplösning, klicka här:  Ladda ner pdf (1606 Kb)

 

Vi strävar i stor utsträckning med att nå ut och sprida vår forskning till såväl andra forskare som andra aktörer i samhället. Här nedan finns ett urval av presentationer som genomförts inom ramen för projektet: 

Teacher rated school ethos and student reported bullying: A multilevel study of upper secondary schools in Stockholm, Sweden.   Teacher rated ethos (8818 Kb)

Psykisk ohälsa inom skolans kontext.   Psykisk ohälsa inom skolans kontext (6399 Kb)

Mobbning och psykisk ohälsa inom skolans kontext.   Mobbning och psykisk ohälsa inom skolans kontext (2065 Kb)


Stort tack till alla de lärare som deltog i våra undersökningar 2014 och 2016! Tack vare er kommer det vara möjligt för oss att undersöka våra forskningsfrågor på så väl högstadie- som på gymnasienivå.

Publikationer

Kjellström, J., Almquist Y.B. & Modin, B. (2016). Lärares arbetsvillkor och hälsa efter 1990-talets skolreformer. Arbetsmarknad och arbetsliv, 22 (1) 55-68. 

Kjellström, J., Modin, B. & Almquist Y.B. (2016). Support From Parents and Teachers in Relation to Psychosomatic Health Complaints Among Adolescents. Journal of Research on Adolescence, 27(2),  478-487. 

Sandahl, J. (2016). School climate and delinquency – on the significance of the perceived social and learning climate in school for refraining from offending. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. 17(2), 110-130.

Låftman, S.B., Östberg, V. & Modin, B. (2017). School climate and exposure to bullying: a multilevel study. School Effectiveness and School Improvement. 28(1), 153-164. 


Vi som arbetar med lärarenkäten

Projektansvarig: Bitte Modin, Professor
Medverkande: Jannike Kjellström, Forskningsassistent
  Isabelle Holmin von Saenger, Projektassistent
  Gabriella Olsson, Fil Dr
  Sara Brolin Låftman, Fil Dr
  Ylva B Almquist, Docent
  Joacim Ramberg, Fil Dr
  Mia Granvik, Doktorand
  Stephanie Plenty, Fil Dr
 
Viveca Östberg, Professor
 
Torbjörn Åkerstedt, Professor


Har några frågor kring projekten är du välkommen att maila oss på lararenkat2016@chess.su.se