Studiens huvudsakliga mål är att utforska hur ojämlikheter i hälsa reproduceras över generationer. I den så kallade Uppsala Multigenerationella studien har vi funnit nya och originella bevis på tidiga bestämningsfaktorer för familjebildning och reproduktion senare i livet, mediatorer för kontinuitet i födelsevikt och gestationstid över tre generationer samt transgenerationella hälsoeffekter till följd av sociala omständigheter tidigt i livet.

Studien Uppsala Birth Cohort Multigenerational Study (UBCoS Multigen) skapades under perioden 2004-2006 och är ett unikt longitudinellt material omfattandes 118,000 individer som löper över fyra generationer med utgångspunkt i de 15,000 individer som föddes på Akademiska Sjukhuset i Uppsala under perioden 1915-1929. Vår studie innehåller registerbaserad information om hälsa och sociala förhållanden över livscykeln för de 12,168 ursprungliga kohortmedlemmarna födda 1915-29 (Uppsala Birth Cohort, generation 1), deras 20,397 biologiska barn, 36,407 barnbarn och 12,862 barnbarnsbarn fram till 2002. Manuellt insamlad information om tidiga sociala omständigheter samt dödlighet innan 1961 finns också tillgänglig för generation 1och deras föräldrar. Vår studie är unik då den möjliggör studiet av intergenerationella kopplingar i ett ”framåtblickande” (prospektivt) perspektiv med utgångspunkt i tidigt nittonhundratal, dvs. långt före rutindataregister fanns tillgängliga.

Vi vill blottlägga flera specifika mekanismer genom vilka hälsoojämlikheter skapas över livscykeln för att senare återskapas i nästkommande generation. Vi hoppas också kunna informera politiskt ansvariga om faktorer som kan leda till långsiktiga konsekvenser för uppnådd utbildning och framförallt hälsa. På så sätt kan vi bidra till nya insikter om prevention, hälsofrämjande och ökad jämställdhet.

 
Akademiska sjukhuset, Uppsala slott och Uppsala domkyrka, Uppsa
Foto: Östlings foto/Upplandsmuseet.Akademiska sjukhuset, Uppsala slott och Uppsala domkyrka, Uppsala.